This is default featured slide 1 title

Kujon, czy lewus, czyli profile ucznia

W szkołach występuje najczęściej zjawisko różnicowania ludzi na określone klasy. Uczniowie łączą się w grupy osób o podobnych charakterach. Najczęstszy wyróżnik obejmuje kujonów oraz lewusów. Można łatwo się domyślić, że pierwsza grupa kocha naukę i poświęca się jej w całej pełni i raczej tacy uczniowie nie poszukują towarzystwa innych ludzi. Są mocno zamkniętą grupą. Faktem jest, że kujonów jako takich nikt nie lubi, ale okazuje się, że lewusem też nie warto być, ponieważ złe podejście do nauki, obojętność do niej nie jest dobrą wróżbą na przyszłość. Kujonom na pewno jest później o wiele łatwiej w życiu, nawet jeżeli na początku swojej edukacyjnej drogi są wyśmiewani przez rówieśników. Każdy rodzic chciałby, aby jego dziecko dobrze się uczyło i to jest niepodważalny fakt. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że dziecko też nie powinno cały czas się uczyć. Należy zrównoważyć wszystkie obszary życia tak, aby rozwój osobisty przebiegał nie tylko na tle szkoły, ale także życia prywatnego, zainteresowań, hobby itp. Ważne, aby to sobie uświadomić, ponieważ źle jest cały czas tylko się uczyć. Widać wyraźnie, ze profile osobowości w szkołach istnieją. Warto jednak być gdzieś pośrodku, aby czerpać korzyści z obu charakterystyk.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Nowoczesny uczeń

Walka pokoleniowa trwa od zawsze. Dzisiejsi dorośli zupełnie nie potrafią zrozumieć młodzieży. Jak zatem wygląda obraz nowoczesnego nastolatka, ucznia. Dlaczego jest postrzegany jako ktoś, kto zupełnie nic nie robi? Odpowiedź znajdziesz w artykule. Przede wszystkim praktycznie każdy młody człowiek przesiaduje dzisiaj wiele godzin przed komputerem. Rodzice nie powinni się dziwić temu, ze dziecko przychodząc do domu rezygnuje ze wszystkiego i od razu siada przed ekranem monitora. Kolejna sprawa to przyśpieszona dojrzałość. Zazwyczaj nastolatki współcześnie szybciej poznają świat przez to, ze mają nieograniczony dostęp do wiedzy za pośrednictwem internetu. Często też młode osoby nie tolerują szkoły, ponieważ uważają ją za bezsensowny twór i mają na pewno trochę racji.Podsumowując, wiesz już jak wygląda profil nowoczesnego ucznia. Nie jest on może najdoskonalszy, ale żyjemy w rzeczywistości nastawionej właśnie na wymienione wyżej obszary i nie ma raczej sensu z tym dyskutować. Dorośli powinni być bardziej tolerancyjni w stosunku do panujących współcześnie standardów. Nastolatki też powinny dzielić się z dorosłymi swoją wiedzą oraz doświadczeniami, aby ograniczać walkę pokoleniową w tym obszarze.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Przekonywanie młodzieży do nauki

Przekonywanie młodych ludzi do tego, aby więcej czasu spędzali nad książkami i przygotowaniami do kolejnych klasówek i sprawdzianów niektórym rodzicom przychodzi z wielką łatwością i doskonale wiedzą, co powiedzieć młodemu chłopakowi, by zatrzymać go w domu, podczas gdy w przypadku innych rodziców zawsze prowadzą do kłótni czy wręcz całej domowej awantury. W młodym wieku spędzanie czasu nad książkami i odrabianie prac zadanych przez nauczyciela zabiera czas, który każdy w tym okresie dojrzewania chciałby spędzić ze znajomymi, daleko od domu, wracając późno i nie mając żadnych obowiązków. A jednak zadbanie o dobre wyniki w szkole powinno być bardzo ważne dla każdego, kto ma świadomość tego, jak coraz gorzej wyglądać będzie rynek pracy dla osób pozbawionych jakiegokolwiek wykształcenia wyższego. A ponieważ wyższe wykształcenie zdobywa się na etapie wieloletnich męczarni, warto już zawczasu przygotować się do nadmiaru obowiązków i niedostatku wolnego czasu, jaki potem czeka każdego studenta.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

System ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej

Obywatele państw należących do Unii Europejskiej korzystają, poza przedstawionymi, z uprawnień w zakresie ochrony praw człowieka wynikających z traktatów wspólnotowych. Traktat o Unii Europejskiej ustanowił obywatelstwo Unii. Każdy obywatel Unii (obywatele państw członkowskich) ma prawo do swobodnego poruszania się i przebywania na obszarze państw członkowskich, głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych do Parlamentu Europejskiego w tym państwie członkowskim, w którym przebywa, prawo ochrony przez władze dyplomatyczne i konsularne wszystkich państw członkowskich oraz zgłaszania petycji do Parlamentu Europejskiego i Mediatora-Rzecznika Praw Obywatelskich Unii (Ombudsmana). Skargi mogą dotyczyć przypadków złego zarządzania i funkcjonowania organów Unii (z wyjątkiem Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji). Rzecznik przeprowadza kontrole z własnej inicjatywy lub na podstawie skarg przedstawionych bezpośrednio przez zainteresowanych, bądź też przez posła Parlamentu Europejskiego. Jeśli rzecznik stwierdza nieprawidłowości, przedstawia daną sprawę odnośnej instytucji, która w ciągu 3 miesięcy informuje go o swoim stanowisku. Pierwszym mediatorem- -rzecznikiem – Ombudsmanem Unii Europejskiej, został w 1995 r. Magnus Sóderman z Finlandii. Urzędnicy Unii Europejskiej mogą bronić swoich praw w Sądzie Pierwszej Instancji Trybunału Sprawiedliwości.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Integracja europejska

Idea integracji Europy zrodziła się ponad 1000 lat temu. Trudna była jednak do urzeczywistnienia. To, co się stało w czasie drugiej wojny światowej, wyzwoliło powszechną wolę współczesnej integracji społeczeństw Europy Zachodniej. Jakie były motywy powszechnej woli integracji społeczeństw i państw? Motywów było wiele, można je sformułować w pięciu punktach: ludobójstwo – oraz poszukiwanie przez Europejczyków nowej tożsamości po przyzwoleniu na szowinizm i rasizm, powstrzymanie komunistycznej ekspansji, zagwarantowanie pokoju i bezpieczeństwa, potrzeba wolności i swobody poruszania się w świecie, potrzeba życia w cywilizowanych warunkach, które mógł zapewnić wspólny rynek, nadzieja na odzyskanie pozycji na arenie międzynarodowej przez państwa europejskie, którą utraciły na rzecz mocarstw światowych: Stanów Zjednoczonych i ZSRR. Co to jest integracja? Integracja to „wytwarzanie całości z drobnych cząstek”. Polega na procesie łączenia, scalania, syntezy mniejszych jednostek w większe. Integracja może obejmować różnorodne sfery życia społecznego dla wspólnych korzyści, gospodarkę i politykę. Bardzo ważna dla integracji jest kultura, gdyż tworzy świat znaczeń, symboli i wartości, dzięki którym ludzie mogą się porozumiewać. Komunikowanie się ludzi, a więc przekazywanie znaczeń i symboli to również wzajemne potwierdzanie przynależności do tej samej zbiorowości. Towarzyszy ono przełamywaniu barier lokalnych, regionalnych, wreszcie narodowych.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)