//////

Home » Samorząd wojewódzki

Samorząd wojewódzki

Na poziomie regionalnym zaspokajane będą te potrzeby mieszkańców, które ze względu na swój szczególny, specjalistyczny charakter nie mogą być zaspokojone przez gminę i powiat. Celem działania samorządu województwa jest rozwój cywilizacyjny regionu. Ustrój samorządu województwa uregulowany jest ustawowo. Mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Podejmują oni rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym i referendum lub za pośrednictwem organów samorządu województwa. Organami samorządu są: sejmik województwa i zarząd. Sejmik województwa jest organem uchwałodawczym i kontrolnym, wybieranym na czteroletnią kadencję. Odwołany może być w drodze referendum. Pracami sejmiku kieruje jego przewodniczący wybrany z grona radnych bezwzględną większością głosów. Sejmik powołuje marszałka, zarząd, komisję rewizyjną oraz inne komisje stałe lub doraźne. Zarząd jest organem wykonawczym. Na jego czele stoi marszałek województwa. Zarząd odpowiada przed sejmikiem; wyrazem akceptacji jest udzielanie absolutorium – brak absolutorium jest równoznaczny z odwołaniem zarządu. Marszałek nie jest organem, jest zwierzchnikiem samorządowej administracji wojewódzkiej i reprezentantem województwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *