//////

Home » Prawo i akty prawne

Prawo i akty prawne

Prawo jest jednym z podstawowych instrumentów realizacji polityki. Jest to zbiór norm postępowania zabezpieczonych przymusem państwowym. Prawo charakteryzuje się hierarchiczno- ścią, to znaczy, że akty prawne pozostają wobec siebie w stosunku nadrzędności i podrzędności. Akty prawne stanowiące podstawy prawne funkcjonowania Rzeczpospolitej Polskiej możemy podzielić na trzy grupy, nad którymi dominuje konstytucja: akt ustrójodawczy – konstytucja -akty ustawodawcze – ratyfikowane umowy międzynarodowe za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy (art. 234), akty wykonawcze – rozporządzenia i zarządzenia prezydenta, rozporządzenia Rady Ministrów, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, akty normatywne naczelnych organów administracji specjalnej (np. urzędy górnicze, dyrekcje okręgów kolei państwowych), akty prawa miejscowego – akty normatywne wojewody, uchwały samorządu terytorialnego. Dlaczego akty prawne musza być podane do publicznej wiadomości? Nieopublikowanie powszechnie obowiązujących przepisów jest naruszeniem praworządności. W Polsce akty rangi ustawowej publikowane są w Dzienniku Ustaw, natomiast wykonawcze w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim i w dziennikach urzędowych poszczególnych ministerstw. Przepisy prawa miejscowego ogłaszane są w wojewódzkich dziennikach urzędowych, w środkach masowego przekazu lub na tablicach ogłoszeń (zwyczajowo przyjętych). Ogłoszenie treści aktu prawnego określa się promulgacją.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *