This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

Zadania Prokuratora

Prokuratura jest scentralizowana. Prokurator jest obowiązany wykonywać zarządzenia i wytyczne przełożonego. Prokurator może, jeśli nie zgadza się z poleceniem przełożonego, żądać jego zmiany lub wyłączenia go ze sprawy. Nie powinny z tego tytułu wynikać skutki prawne, jeśli należycie umotywuje swoje stanowisko. Prokuratora krajowego jako zastępcę Prokuratora Generalnego, naczelnego prokuratora wojskowego i ich zastępców powołuje prezes Rady Ministrów na wniosek Prokuratora Generalnego. Prokuratorem wojskowym może być tylko oficer zawodowy spełniający warunki (wiek, wykształcenie, staż zawodowy). Prokuratorem nie może być osoba, której małżonek jest adwokatem. Jakie są zadania prokuratora?
Prokurator nadzoruje i prowadzi postępowanie przygotowawcze (śledztwa lub dochodzenia) w sprawach karnych, wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed wszystkimi sądami. W sytuacji niepo- twierdzenia zarzutów w wyniku postępowania sądowego prokurator odstępuje od oskarżenia. Prokurator ma prawo zaskarżać orzeczenia sądowe, czyli wnosić do sądu odwołanie – apelację. Pełni nadzór nad wykonaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu i decyzji o pozbawieniu wolności. Prokurator Generalny i Naczelny Prokurator Wojskowy mają prawo przedstawić prezydentowi wnioski o ułaskawienie. Prokuratorzy posiadają immunitet.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kultura prawna

Aby praworządność mogła być realizowana, podstawowe wartości, na których ma się opierać porządek polityczny państwa i życie społeczne, muszą być przystępnie zredagowane i zapisane. Niejednokrotnie przekonujemy się, że sama wzniosła treść prawa i słowa o równości i sprawiedliwości nie chronią nas ani przed nadużyciami, ani przed poczuciem, że jesteśmy oszukiwani. Czy można zaradzić temu, by prawo nie szło swoją, a życie swoją drogą? Niestety, nie ma recepty; tam gdzie jest prawo, są i ci, którzy je łamią. Ważne jest wyrobienie u obywateli nawyków jego przestrzegania, a kompetentne instytucje muszą obserwować i interweniować, gdy jest to konieczne.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Notariat

Notariusz jest to osoba (od łac. notarius – pisarz) urzędowa, do której należy sporządzanie aktów prawnych na żądanie stron. Podstawę prawną działalności notariusza stanowi ustawa z 14 lutego 1991 r. o notariacie. Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego. Czynności notarialne dokonane w kancelarii przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Taksę notarialną ustala minister sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem finansów. Można wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłat notarialnych do właściwego sądu rejonowego. Opłatę uiszcza Skarb Państwa. Wykaz zarejestrowanych kancelarii ogłasza minister sprawiedliwości, on też powołuje i sprawuje nadzór nad notariuszem za pośrednictwem prezesów sądów. Jakie czynności notarialne może wykonać notariusz? Notariusz sporządza akty notarialne, sporządza poświadczenia, doręcza oświadczenia, przyjmuje na przechowanie dokumenty, papiery wartościowe, sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Radcy prawni

Prawo wykonywania zawodu radcy prawnego powstaje z chwilą wpisania na listę radców prawnych i złożeniu ślubowania. Zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Radcy prawnemu nie można polecać wykonywania czynności wykraczających poza zakres pomocy prawnej. Radca prawny prowadzi samodzielnie sprawy przed organami orzekającymi. Podstawę prawną działania radców określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, ochrony praw i wolności obywatelskich oraz kształtowania i stosowania prawa. Zawód adwokata polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej w zespole lub spółce z wyłącznym udziałem adwokatów i radców prawnych. Adwokat nie może wykonywać zawodu i równocześnie pracować w innej instytucji. Adwokat korzysta z ochrony prawnej podobnie jak sędzia i prokurator.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Zadania adwokata

Adwokat obowiązany jest świadczyć pomoc z urzędu także w okręgu sądu rejonowego, w którym ma wyznaczoną siedzibę zawodową. Zwolnić adwokata ze świadczenia pomocy z urzędu może tylko ten, kto go wyznaczył. Obrona z urzędu przysługuje każdemu oskarżonemu (konstytucyjne prawo człowieka do obrony), którego nie jest stać na wynajęcie adwokata. Adwokat może odmówić udzielenia pomocy prawnej tylko z ważnych powodów, o których informuje zainteresowanego. Jednostką organizacyjną adwokatury jest zespół adwokacki. Członkami zespołu mogą być tylko osoby wpisane na listę adwokacką. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze z późniejszymi zmianami.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn