This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

Czy wyborcy mają wpływ na skład rządu

Bezpośrednio nie, ale pośrednio tak, głosując na określoną partię politryczną. Jest zasadą w państwach demokratycznych, że zwycięska w wyborach partia polityczna przejmuje władzę na cztery lata, a jej lider zostaje premierem i z tego ugrupowania przeważnie nominowani są członkowie rządu. W naszych warunkach nie zawsze lider zwycięskiej partii zostawał premierem i z tego faktu wynikało sporo zamieszania politycznego. Jakie uprawnienia posiada głowa państwa? Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości państwowej, czuwa nad przestrzeganiem konstytucji. Stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności granic. Prezydent pełni funkcję najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych w Rzeczypospolitej. Nadaje obywatelstwo, ordery i odznaczenia. Stosuje prawo łaski. Prezydent przyjmuje listy uwierzytelniające od akredytowanych przedstawicieli dyplomatycznych obcych państw. Wydaje akty urzędowe.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Uprawnienia prezydenta wobec sejmu

Posiada inicjatywę ustawodawczą bez ustalonego trybu takiej inicjatywy, posiada prawo weta ustawodawczego, z wyjątkiem ustawy budżetowej,
skraca kadencję Sejmu, jeśli trzy procedury powołania rządu (art. 155) nie zakończą się pozytywnie bądź Sejm nie uchwali w terminie ustawy budżetowej, kieruje ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania ich zgodności z konstytucją, zarządza wybory do Sejmu i Senatu i zwołuje pierwsze posiedzenie, uczestniczy wspólnie z Sejmem i Senatem w kreowaniu niektórych organów państwowych. Jakie uprawnienia posiada prezydent wobec Rady Ministrów? Desygnuje (wyznacza do objęcia stanowiska) i powołuje (wręcza akt nominacyjny) prezesa Rady Ministrów, powołuje ministrów – wręcza akty nominacyjne członkom Rady Ministrów i przyjmuje ślubowanie, przyjmuje dymisję Rady Ministrów, odwołuje ministra, wobec którego Sejm uchwalił wotum nieufności, zwołuje Radę Gabinetową, którą tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta. Rada Gabinetowa nie dysponuje kompetencjami Rady Ministrów – ma charakter informacyjny, na wniosek prezesa Rady Ministrów może wprowadzać stany nadzwyczajne, ratyfikuje umowy międzynarodowe z kontrasygnatą – z podpisem prezesa Rady Ministrów, mianuje i odwołuje ambasadorów, wydaje rozporządzenia, obsadza najwyższe stanowiska w siłach zbrojnych, nadaje stopnie wojskowe na wniosek ministra obrony narodowej. Prezydent swoje funkcje pełni przy pomocy Kancelarii na czele której stoi Szef w randze ministra. Szefa Kancelarii powołuje i odwołuje prezydent.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Odpowiedzialność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydent ponosi odpowiedzialność (za złamanie prawa lub popełnione przestępstwa) konstytucyjną, następstwem której może być złożenie z urzędu decyzją Trybunału Stanu. Trybunał Stanu rozpatruje sprawę na mocy uchwały Zgromadzenia Narodowego (Sejm i Senat) o postawieniu prezydenta w stan oskażenia. W sytuacji złożenia z urzędu, trwałej niezdolności do sprawowania urzędu lub zrzeczenia się prezydent przekazuje władzę marszałkowi sejmu. Jeśli marszałek sejmu nie może sprawować funkcji prezydenta to przekazuje marszałkowi senatu. Zastępstwa prezydenta nie można przenosić na inne osoby poza wymienionymi. Rada Ministrów, powoływana jest przez prezydenta. Szczegółowo reguluje sposób kreowania rządu konstytucja wart. 154iart. 155. W ciągu 14dni od powołania, Rada Ministrów musi przedstawić program działania Sejmowi z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Większość sejmowa zapewnia wotum zaufania i pracę rządu. Konstytucja przewiduje sytuacje braku większości i określa procedury postępowania.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Rada ministrów

Radę Ministrów- rząd stanowi: prezes Rady Ministrów, ministrowie przewodniczący komitetów w randze ministra, maj ących status organów naczelnych. Mogą wchodzić w skład rządu wiceprezesi RM. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną, którą realizuje poprzez inicjatywę ustawodawczą i przepisy wykonawcze do uchwalonych ustaw. W tym celu wydaje rozporządzenia i zarządzenia. Opracowuje budżet państwa i kieruje jego realizacją. Zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne oraz porządek publiczny. Zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji i je wypowiada. Prezes Rady Ministrów kieruje pracą rządu i administracji rządowej. Realizuje swoje zadania administracyjne przy pomocy korpusu służby cywilnej (taka jest konstytucyjna zasada). Składa wnioski o zmiany w rządzie do prezydenta. Sprawuje nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Formy wpływu obywateli na działalność prezydenta i Rady Ministrów

Dla każdej władzy bardzo ważny powinien być stopień jej legitymizacji (akceptacji) w społeczeństwie. W tym celu prowadzone są przez profesjonalne instytucje, badania opinii publicznej na temat pracy rządu, prezydenta, a ich wyniki ogłaszane w środkach masowego przekazu. Z rezultatami tych sądaży mogą się więc zapoznać władze, jak również całe społeczeństwo. Aby zyskać akceptację dla swoich działań, rząd, a także prezydent powinni prowadzić kompetentną politykę informacyjną. Brak akceptacji dla działań rządu w społeczeństwie wynika często z braku takiej polityki. Jeśli rząd także prezydent nie zrealizuje obietnic wyborczych, to może liczyć tylko na jedną kadencję, gdyż obywatele nie udzielą mu więcej swego poparcia. Ugrupowanie, które oderwało się od myślenia w kategoriach państwa, narodu, od trosk i kłopotów zwykłych ludzi, może stracić władzę na długie lata.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn