//////

Rzecznik i jego biuro

O pomoc do rzecznika może zwrócić się obywatel polski, cudzoziemiec, który znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoba prawna, organizacja obywateli organ samorządu. Rzecznik może podjąć czynności także z własnej inicjatywy, na skutek informacji zamieszczonej w środkach masowego przekazu albo wyników kontroli przeprowadzonej przez biuro rzecznika. Sprawdza fakty podane przez skarżącego, czyni to samodzielnie lub za pomocą innego organu kontroli, może zbadać sprawę na miejscu oraz żądać akt sprawy od każdej instytucji, po zbadaniu i stwierdzeniu, że prawa i wolności zostały naruszone, kieruje wystąpienie do właściwego organu lub do organu nadrzędnego o usunięcie naruszenia, ma prawo wniesienia rewizji nadzwyczajnej od orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego i kasacji w sprawie kary, może żądać wszczęcia postępowania w sprawie cywilnej lub postępowania administracyjnego na prawach przysługujących prokuratorowi oraz wnieść skargę do NSA na akty i czynności administracyjne, może wystąpić
Read more…

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Zadaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest stać „na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji” Rada ma zapewnić otwarty i pluralistyczny charakter środków przekazu. KRRiTv przyznaje koncesje na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, określa wysokość opłat abonamentowych oraz określa zasady umieszczania reklam w radiu i telewizji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozlicza się ze swej działalności corocznie przed Sejmem, Senatem i prezydentem w formie sprawozdań. Brak akceptacji wszystkich wymienionych instytucji – organów powoduje koniec kadencji rady. Dlaczego KRRiTv rozlicza się ze swej działalności aż przed trzema organami państwowymi? Bardzo ważnym, choć pozakonstytucyjnym organem kontroli państwowej i ochrony prawa jest prokuratura. Podstawę prawną działania prokuratury stanowi ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. Prokuratura została powołana do ścigania przestępstw, strzeżenia praworządności i występowania z oskarżeniami przed sądami. Prokuraturę
Read more…

Zadania Prokuratora

Prokuratura jest scentralizowana. Prokurator jest obowiązany wykonywać zarządzenia i wytyczne przełożonego. Prokurator może, jeśli nie zgadza się z poleceniem przełożonego, żądać jego zmiany lub wyłączenia go ze sprawy. Nie powinny z tego tytułu wynikać skutki prawne, jeśli należycie umotywuje swoje stanowisko. Prokuratora krajowego jako zastępcę Prokuratora Generalnego, naczelnego prokuratora wojskowego i ich zastępców powołuje prezes Rady Ministrów na wniosek Prokuratora Generalnego. Prokuratorem wojskowym może być tylko oficer zawodowy spełniający warunki (wiek, wykształcenie, staż zawodowy). Prokuratorem nie może być osoba, której małżonek jest adwokatem. Jakie są zadania prokuratora? Prokurator nadzoruje i prowadzi postępowanie przygotowawcze (śledztwa lub dochodzenia) w sprawach karnych, wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed wszystkimi sądami. W sytuacji niepo- twierdzenia zarzutów w wyniku postępowania sądowego prokurator odstępuje od oskarżenia. Prokurator ma prawo zaskarżać orzeczenia sądowe, czyli wnosić do sądu odwołanie – apelację.
Read more…

Kultura prawna

Aby praworządność mogła być realizowana, podstawowe wartości, na których ma się opierać porządek polityczny państwa i życie społeczne, muszą być przystępnie zredagowane i zapisane. Niejednokrotnie przekonujemy się, że sama wzniosła treść prawa i słowa o równości i sprawiedliwości nie chronią nas ani przed nadużyciami, ani przed poczuciem, że jesteśmy oszukiwani. Czy można zaradzić temu, by prawo nie szło swoją, a życie swoją drogą? Niestety, nie ma recepty; tam gdzie jest prawo, są i ci, którzy je łamią. Ważne jest wyrobienie u obywateli nawyków jego przestrzegania, a kompetentne instytucje muszą obserwować i interweniować, gdy jest to konieczne.

Notariat

Notariusz jest to osoba (od łac. notarius – pisarz) urzędowa, do której należy sporządzanie aktów prawnych na żądanie stron. Podstawę prawną działalności notariusza stanowi ustawa z 14 lutego 1991 r. o notariacie. Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego. Czynności notarialne dokonane w kancelarii przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Taksę notarialną ustala minister sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem finansów. Można wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłat notarialnych do właściwego sądu rejonowego. Opłatę uiszcza Skarb Państwa. Wykaz zarejestrowanych kancelarii ogłasza minister sprawiedliwości, on też powołuje i sprawuje nadzór nad notariuszem za pośrednictwem prezesów sądów. Jakie czynności notarialne może wykonać notariusz? Notariusz sporządza akty notarialne, sporządza poświadczenia, doręcza oświadczenia, przyjmuje na przechowanie dokumenty, papiery wartościowe, sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.

Radcy prawni

Prawo wykonywania zawodu radcy prawnego powstaje z chwilą wpisania na listę radców prawnych i złożeniu ślubowania. Zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Radcy prawnemu nie można polecać wykonywania czynności wykraczających poza zakres pomocy prawnej. Radca prawny prowadzi samodzielnie sprawy przed organami orzekającymi. Podstawę prawną działania radców określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, ochrony praw i wolności obywatelskich oraz kształtowania i stosowania prawa. Zawód adwokata polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej w zespole lub spółce z wyłącznym udziałem adwokatów i radców prawnych. Adwokat nie może wykonywać zawodu i równocześnie pracować w innej instytucji. Adwokat korzysta z
Read more…

Zadania adwokata

Adwokat obowiązany jest świadczyć pomoc z urzędu także w okręgu sądu rejonowego, w którym ma wyznaczoną siedzibę zawodową. Zwolnić adwokata ze świadczenia pomocy z urzędu może tylko ten, kto go wyznaczył. Obrona z urzędu przysługuje każdemu oskarżonemu (konstytucyjne prawo człowieka do obrony), którego nie jest stać na wynajęcie adwokata. Adwokat może odmówić udzielenia pomocy prawnej tylko z ważnych powodów, o których informuje zainteresowanego. Jednostką organizacyjną adwokatury jest zespół adwokacki. Członkami zespołu mogą być tylko osoby wpisane na listę adwokacką. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze z późniejszymi zmianami.

Działania administracji

Działania administracji mają charakter polityczny, zapadaj ą one bowiem na gruncie prawa, które odzwierciedla taki, a nie inny układ. Działania administracji nie powinny być zarobkowe. Nie zysk, lecz porządek, bezpieczeństwo i służba wspólnocie stanowić powinna cel jej aktywności. Działania administracji powinny mieć charakter planowy, stały, stabilny i ciągły. W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej tworzy się korpus służby cywilnej. Zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej jest prezes Rady Ministrów. Administracja publiczna wykonywana w formie scentralizowanej nazywa się administracją państwową – rządową, zaś w formie zdecentralizowanej samorządową.

Samorząd

Samorząd to forma zaspokajania potrzeb zbiorowych określonej społeczności przez nią samą lub wyłonionych przez nią przedstawicieli. Samorząd może mieć różne formy. Przedmiotem naszych rozważań jest samorząd terytorialny. Samorząd stanowi formę władzy publicznej, upoważnioną do nakładania obowiązków na członków danej zbiorowości oraz do regulowania ich zachowań. Zgodnie z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego „samorząd oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnej do kierowania i zarządzania na jej własną odpowiedzialność w interesie mieszkańców oraz w granicach prawa – częścią spraw publicznych. Samorządność polega na możliwości samodzielnego podejmowania decyzji w swoich sprawach. Samorządność sprzyjać ma wyzwalaniu inicjatywy ludzkiej, wzmacnianiu poczucia odpowiedzialności za grupę oraz umacnianiu więzi każdego członka z grupą. Człowiek, który sam decyduje w swoich sprawach, uczy się odpowiedzialności, każda bowiem nierozsądna decyzja zwracać się może przeciwko niemu. Odpowiedzialność to także świadomość własnych ograniczeń. U
Read more…