Obywatelstwo Unii

Traktat z Maastricht wprowadził pojęcie „obywatelstwa Unii” i określił zakres uprawnień wynikających z obywatelstwa Unii: czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach lokalnych i europejskich, prawo do petycji, prawo do odwołania się do rzecznika praw obywatelskich Unii – mediatora. Traktat rozszerzył uprawnienia Parlamentu Europejskiego do współdecydowania z Radą Unii Europejskiej. Wprowadzona została zasada subsy- diarności, która miała zapobiegać nadmiarowi wpływów Wspólnot Europejskich w poszczególnych państwach. Ustanowiony został nowy organ Komitet Regionów. Potrzeba prowadzenia wewnątrz Unii Europejskiej polityki regionalnej jest konsekwencją dużego zrozumienia stopnia rozwoju społecznego i gospodarczego poszczególnych krajów członkowskich oraz istnienia jeszcze większych dysproporcji rozwojowych pomiędzy ich regionami. Dysproporcje te często mają charakter strukturalny, wynikający z peryferyjnego położenia regionu, trudnych warunków klimatycznych i geograficznych, niedostatecznie rozwiniętej infrastruktury, niekorzystnej struktury gospodarki (z dominacją rolnictwa), niskiego poziomu kwalifikacji pracowników. Traktat o Unii Europejskiej stał się przedmiotem intensywnych sporów politycznych. Główna kontrowersja dotyczyła nakreślonego w zarysach w Maastricht stosunku Unii Europejskiej do państwa narodowego. Obawy i opór wywołało nadmierne przesunięcie kompetencji ze szczebla narodowego na europejski (międzyrządowy) w zakresie współpracy politycznej. Jako zagrożenie narodowej państwowości potraktowano rozległe gwarancje podstawowych wolności (swobodny ruch towarów, osób, usług i kapitału) i unię walutową.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: