//////

Home » Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny

Sąd administracyjny utworzony został na mocy ustawy z 31 stycznia 1980 r. Obecnie działa na podstawie ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Procedury powołania i funkcjonowania Naczelnego Sądu Administracyjnego są takie same jak Sądu Najwyższego. Naczelny Sąd Administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej, orzeka o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów prawnych terenowych organów administracji rządowej. W Naczelnym Sądzie Administracyjnym są tylko sędziowie zawodowi. Naczelny Sąd Administracyjny orzeka w sprawach skarg na decyzję administracyjną, na decyzje wydane w postępowaniu administracyjnym oraz skarg na bezczynność organów. Rozstrzyga spory między organami jednostek samorządu terytorialnego oraz między organami samorządu a administracja rządową (spory kompetencyjne). Udziela odpowiedzi na pytania prawne przedstawione do rozstrzygnięcia przez samorządowe kolegia odwoławcze. Naczelny Sąd Administracyjny, uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie:
uchyla decyzję lub postanowienie; stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia; stwierdza niezgodność z prawem decyzji lub postanowienia. Naczelny Sąd Administracyjny posiada ośrodki zamiejscowe.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *