//////

Home » Ławnicy w sądach

Ławnicy w sądach

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi sądów, zakłady pracy, stowarzyszenia, organizacje, związki zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa oraz 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkałych stale na danym terenie. Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zgłaszają w równej liczbie organy administracji państwowej i związki zawodowe, bowiem w rozpoznawaniu spraw występuje po jednym z każdej strony, czyli ławnik administracyjny i ławnik związkowy. Kadencja ławników trwa 4 lata. Ławnicy kładają ślubowanie wg roty ustalonej dla sędziów. W zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli, podlegają tylko ustawom, głos ich jest równy z głosem sędziego. W orzekaniu obowiązuje zasada kolegialności, tak stanowi prawo. W opinii publicznej rola ławników jest bagatelizowana. Właściwa ranga ławników, „sumienia społecznego”, być może zmieniłaby wizerunek wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *